תנאים כללים
1. תקנון האתר מתייחס הן למכירה והן במקרה של השכרה.
2. המכירה ו/או ההשכרה מתבצעים באמצעות אתר האינטרנט ו/או בטלפון ו/או דוא”ל .
3. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע”י המבקרים (להלן: “המשתמש” ו/או “לקוח”) לרבות הרכישה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר בדוא”ל ו/או בטלפון ו/או כל מדיה אחרת ובכך היינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרות הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך.
5. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ותקנון האתר, אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
6. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר, החברה ממליצה ללקוחותיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתקנון האתר.
7. המחירים המוצגים באתר, היינם למזמינים דרך האתר בלבד! הזמנה שתיעשה טלפונית או בחנות תתיחס לפי מחיר המחירון.
א– הלקוח מתחייב/ת להשתמש בציוד המושכר בצורה ראויה, ולהחזיר את הציוד תקין ובשלמותו.
– בכל מקרה של נזק הפיך או בלתי הפיך ישא באחריותו ובתשלומיו.
– ידוע לי כי חברת צליל מיתר אינה אחראית לכל נזק שייגרם, הן לציוד והן לצד ג’.
– הלקוח מתחייב/ת להשתמש בציוד המושכר בצורה ראויה, ולהחזיר את הציוד תקין ובשלמותו.
– בכל מקרה של נזק הפיך או בלתי הפיך ישא באחריותו ובתשלומיו.
9. התמונות באתר להמחשה בלבד.
אספקת מוצרים וסחורה
10. חלק ממשלוחים של מתבצעים באמצעות דואר רשום ו/או חברת שילוח ו/או נהגי החברה
11. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אופציות שילוח.
12. אופציית המשלוח, מחירו ותנאיו, מופיעים באתר..
13. החברה לא תישא באחריות לעיכובים או איחורים בשילוח שמבוצע ע”י צד ג’ ו/או על ידי נהגי החברה מכל סיבה שהיא. עיכוב או איחור כאמור לעיל לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר.
14. על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.
15. בזמן אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי והצגתו בעת מסירת הפריט ו/או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.
16. תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.
17. במידה ויתברר לחברה, כי לא ניתן לספק את המוצר ללקוח ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה ו/או יבוטלו חיובי האשראי, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.
18. מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי החברה.
29-ב. משלוחים בדואר רשום ללא עלות. משלוח עם שליח עד לבית הלקוח בעלות של 49 ש”ח בין יומיים 4 ימי עסקים .בקניה באתר מעל 1000 ש”ח משלוח לבית הלקוח ללא עלות בין יומיים ל4 ימי עסקים.
ביטולי עיסקאות
19. המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר ע”פ חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “החוק הגנת הצרכן”) ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה.
20. ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס’ 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
21. ביטול הזמנה לפי הכללים הנ”ל יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין.
22. התנאים יחולו על המוצרים ע”פ חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981.
23. לא ניתן לבטל הזמנות לעסקאות שכירות לאחר בצוע ההזמנה.
24. ביטול עסקה שאינה כתוצאה מפגם או אי התאמה של המוצר להזמנה, עלות החזר המוצר לחנות יחול על הלקוח.
25. מקרנים אשר נרכשו טלפוני (טלפוני/הזמנה באתר) והופעלו, נכללים בקטגוריית “נכסים פסידים” ואין אפשרות לבטל עיסקה. (למקרן, קיימת נורה עם זמן חיי מנורה קצוב, ומונה שעות, ומרגע ההפעלה המונה מתחיל לספור שעות, ומשכך איננו יכולים למכור את המקרן ללקוח אחר)
26. מוצרים מתצוגה או מוצרים שנמכרו במחיר הנמוך ממחיר המחירון באתר ייחשבו כמוצרים שנמכרו במבצע, ובמקרים שכאלו, לא ניתן לבטל את העיסקה.
27. ניתן לבטל הזמנה ללא חיוב תשלום עד 7 ימים מיום מועד ההשכר/ההזמנת השירות.
ביטולים שייעשו בתוך 7 הימים למועד הזמנת שירותי השכרת ציוד יחויבו בסכום מלא.
ביטול עיסקה יזומה ע”י החברה
29. הודעת “אישור הזמנה” אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה, ואינו מחייב את החברה האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
30. במקרה בו אזל המלאי של המוצר, החברה תוכל להציע מוצר חלופי ו/או דומה ו/או תואם החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור. כמו”כ תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.
31. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה ע”פ שיקול דעתה.
32. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העיסקה.
32. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע”פ הפרטים שמילא.
33. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העיסקה.
הגבלת אחריות על מוצרים
34. האחריות על המוצרים יהיו ע”פ הכתוב באריזת המוצר ו/או דף הנלווה למוצר. במידה ולא קיים מידע אודות האחריות החלה, תהיה האחריות בהתאם למדיניות היבואן של המוצר. יודגש כי בעל האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעם החברה אינם נושאים בכל אחריות אלא האחריות ניתנת על ידי היבואן בלבד.
35. במוצרים שלא ניתן לאפשר אחריות על פי הדין ו/או בגלל אופי המוצר לא תינתן אחריות.
36. ככל שיש אחריות על מוצר היא אינה חלה כתוצאה משימוש לא סביר שלשמו נועד המוצר ו/או שימוש שלא לפי הוראות היצרן. האחריות לא חלה על בלאי סביר ו/או גורם חיצוני שאינו בשליטת החברה לרבות כוח עליון.
37. הלקוח מאשר ומודע כי האתר ובעליו , לא יהיו אחראים ו/או לא יפצו בנוגע לכל טענה, תביעה, הליך, עלויות, הוצאות, נזקים, נזקי גוף, ישירים, עקיפים,לו ו/או לצדדים שלישיים מכל טענה שהיא, אי לכך ובהתאם לזאת, מומלץ למשתמש לבדוק היטב את המוצר טרם השימוש, ולפעול בהתאם להוראות היצרן.
38. הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים .
מדיניות פרטיות
39. החברה עושה מאמצים מקסימליים על מנת לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
40. החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.
קניין רוחני ובעלות על האתר
41. כל הזכויות באתר לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, תמונות, קבצים גרפיים, טקסטים, וכל חומר אחר המופיע בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה.
תוכן האתר ופרסומות בו
42. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יכולים לפנות אליו בהצעות שיווקיות, והמשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. הכל לפי הדין, למשתמש תהיה האפשרות לבקש הפסקת משלוח הדיוור.

כל המחירים אינם כוללים מעמ